Sitemap

Home

Introduction

reading

Revelation

The 64 i-ching Exagrams

sitemap 

1-Kien

2-khoen

3-tchouen

4-mong

5-su

6-Song

7-Shi

8-pi

9-Siao-Tshou

10-lui

11-Tai

12 PI

13-thong-jen

14-ta-yeou

15-khien

16-yu

17-souei

18-kou

19-lin

20-kouan

21-kouen

22-pi

23-po

24-fou

25-wou-wang

26-tae-tsou

27-yi

28-tae-kuo

29-k'an

30-li

31-hsien

32-hong

33-thouen

34-tae-tshang

35-tsin

36-ming-yi

37-kia-jen

38-khouei

39-kien

40-kiae

41-souen

42-yi

43-kouae

44-keou

45-tsouei

46-cheng

47-kouen

48-tsing

49-ko

50-ting

51-tshen

52-ken

53-tsien

54-kouei-me

55-fong

56-lou

57-soun

58-tui

59-hoan

60-tsie

61-tshong-fou

62-siao-kuo

63-ki-tsi

64-wei-ts

i-ching